Az SK prémium termékekre a garancia 5 ÉV!

Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2018. december 1-től visszavonásig

 

Általános rendelkezések

 

Szolgáltatói adatok:

Szolgáltató: SK Tervező és Kivitelező Kft.

Székhelye: 1162 Budapest, Akácfa u. 91.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság

Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-065798

Adószáma: 10368808-2-42

E-mail címe: sd@sk.hu

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) határozza meg az SK Tervező és Kivitelező Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Akácfa u. 91., cégjegyzékszáma: 01-09-065798), (továbbiakban: Sk Kft.) által szervezett és megrendezésre kerülő, tudatossággal, önismerettel, önfejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamokon, előadásokon, workshopokon, fesztiválokon (továbbiakban: Rendezvény) a webáruház felhasználói / belépővásárlók (továbbiakban: Vásárlók) és látogatók (továbbiakban: Látogatók) Rendezvényen való részvételének általános feltételeit, valamint az SK Kft. és a Látogatók (továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyokból eredő jogokat és kötelezettségeket.

 

Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadóak a Rendezvényen való részvételre, az SK Kft. és a Látogatók közötti jogviszonyra. Az SK Kft. jelen ÁSZF-t közzéteszi honlapján (levelszekreny.hu/contract-policy) valamint az adott szerződéses jogviszonyt keletkeztető online jegyvásárláskor, illetve elérhetővé teszi a székhelyén és a Rendezvény belépési pontjain, nyomtatott, helyben elolvasható formában.

 

Fogalom meghatározások:

 

- Vásárló: az a természetes vagy jogi személy, aki adott Rendezvényre akár online felhasználóként, akár személyesen a helyszínen vagy értékesítési pontokon belépőt vásárol;

- Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz;

- Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet SK Kft. vagy szerződéses partnerei a Rendezvényen akár ingyen, akár ellenérték fejében a Látogatók számára hozzáférhetővé tesznek.

- Webáruház: Online jegyértékesítő rendszert üzemeltet különböző, ugyanakkor kizárólag saját Rendezvényeire szóló belépőjegyek megvásárlásának elősegítésére.

 

Az ÁSZF hatálya

 

2.1. Jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

2.2. Látogató tudomásul veszi, hogy SK Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan, az érintettek tájékoztatása mellett, nyilvános közlemény kíséretében módosítani. A módosítások az SK Kft. honlapján történő közzététellel, azonnal hatályba lépnek. Amennyiben a módosítás a 4.2. pont szerinti jogviszonyt (azaz nem kizárólag az 5. pont szerinti belépővásárlási folyamatot) érinti, úgy ezen időponttól kezdődő tizennégy napig a Látogató jogosult a jelen jogviszonytól indokolás nélkül, írásban elállni, feltéve, hogy a Rendezvényen való látogatást még nem kezdte meg. Az elállás joga nem illeti meg a Látogatót, ha a módosítás kizárólag a Látogatókra nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz.

 

Szerződéses jogviszony

 

Szerzői jogok és védjegyek

 

10.1. SK Kft. weboldalán, Facebook oldalán, a Rendezvényeken, minden online és offline médiában, valamint plakátokon, szórólapokon, stb. megjelenő logók, védjegyek, információk és anyagok SK Kft. és szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik és ezen megjelöléseket Látogatók vagy harmadik személyek nem használhatják, nem másolhatják, nem jeleníthetik meg SK Kft. vagy szerződéses partnerei előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

 

Vis maior

 

Záró rendelkezések

 

12.1. Az SK Kft. Magyarországon bejegyzett, magyar székhellyel rendelkező gazdasági társaság, mely jogügyleteire a magyar jog szabályai irányadóak.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet, a 2012. évi LV. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény, A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Törvény, A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. Rendelet, A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, A gazdasági reklám tevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, valamint a magyar jog Rendezvénykor hatályos rendelkezései irányadók.

12.2. SK Kft. jogosult bármely tevékenységéhez alvállalkozókat, közreműködőket igénybe venni.

12.3. Jelen ÁSZF-fel és a Rendezvénnyel kapcsolatos, valamint SK Kft. által nyújtott szolgáltatásokra SK Kft. és Látogató kikötik a Budapesti XI. kerületi bíróság kizárólagos illetékességét.

 

Budapest, 2018. december 1.